1. நமக்குத் தொழில் கவிதை நாட்டிற்கு உழைத்தல் என்று பாடியவர்? விடை:  பாரதியார் 2. வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம், உன் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் எனும் வரிகள் இயற்றியது யார்? விடை:  தாராபாரதி 3.

Read More

1. நமக்குத் தொழில் கவிதை நாட்டிற்கு உழைத்தல் என்று பாடியவர்? விடை:  பாரதியார் 2. வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம், உன் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் எனும் வரிகள் இயற்றியது யார்? விடை:  தாராபாரதி 3.

Read More

tnpsc test series 100 / Group 2 Important Questions and Answers 2022 டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டித் தேர்வுகளில் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான பொது அறிவு வினாக்கள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொகுப்பில் வரலாறு,

Read More